STANOVY

"Libanonského klubu"

v České republice

Občanské sdružení založené dle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb.

Čl. I.
Úvodní ustanovení

1. Název: "Libanonský klub" v České republice
2. Sídlo sdružení: Přecechtělova 2432, 155 00 Praha 5
3. Působiště sdružení: Česká republika
4. Jazyk sdružení: český jazyk a arabština

Čl. II.
Cíl činnosti sdružení

Základním cílem činnosti sdružení je vytvořit osobám žijícím na území České republiky, jež jsou občany České republiky, nebo mají trvalé či dlouhodobé povolení k pobytu na území České republiky, prostor a možnosti periodicky se scházet. Tato setkání, která jsou vedena v duchu národních tradic a obyčejů, vedou k posílení společenských a kulturních styků mezi členy klubu, jakož i k upevňování přátelství mezi českým a libanonským národem. Taktéž jest cílem činnosti sdružení vytvářet stále lepší vztahy s ostatními libanonskými, arabskými a jinými zahraničními institucemi, zejména v kulturní a společenské oblasti.

Činnost srdužení ve svém praktickém projevu se bude soustřeďovat na seznámení české veřejnosti s libanonskou a arabskou kulturou a historií, pořádáním kulturních a literárních besed a seminářů na různá témata.

Dále je činnost prakticky zaměřena na spolupráci s českými, libanonskými a arabskými institucemi, jejímž cílem je vytváření vzájemné podpory vedoucí ke zlepšení společenské a ekonomické situace svých členů.

Čl. III.
Právní postavení

Sdružení má vlastní právní subjektivitu s působností na území České republiky. družení nezakládá žádné další organizační složky, které by jednaly svým jménem. Členy sdružení jsou osoby, které dobrovolně do sdružení vstupují z řad českých občanů a libanonských občanů, mající občanství České republiky, trvalý nebo dlouhodobý pobyt v České republice.

Čl. IV.
Členství ve sdružení

1.
 Členem ve sdružení se může stát každý český občan, nebo libanonský občan s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR, který dovršil 18 let věku. Členství takto vzniká na základě písemné přihlášky, jež musí obsahovat základní údaje o členu sdružení.
2.
 Za členy sdružení lze též přijmout mladistvé osoby od 15-18 let věku, avšak bez práva volitelnosti a hlasování o volbě rady sdružení či jiných hlasováních na všech shromážděních sdružení. Žádost o členství musí být písemná a obsahovat veškerá data žadatele včetně doporučení dvou členů sdružení.
3.
 Za člena sdružení nemůže být přijat ten, který svým jednáním poškodí pověst komunity, mateřské vlasti nebo České republiky.
4.  Členství ve sdružení může být ukončeno z níže uvedených důvodů:
        a)  podá-li člen sdružení písemné oznámení o ukončení Radě
        b)  poruší-li člen sdružení stanovy sdružení a nebo nezaplatí-li členské příspěvky
        c)  poškodí-ličlen sdružení vážným způsobem pověst sdružení
5.
 Ukončení členství v případě vyloučení ze sdružení musí být přijato a schváleno prostou většinou valné hromady. Do doby, než se tak stane, je členství takového člena sdružení pozastaveno.
6.
 Členství ve sdružení může být obnoveno, a to pouze na základě písemné žádosti o obnovení členství ve sdružení, které musí valné hromadě doporučit kvalifikovaná většina členů Rady sdružení.
7.
 Čestné členství ve sdružení může být přiznáno těm občanům, kteří poskytli významné služby vlasti a komunitě, a to na základě návrhu Rady sdružení, jež prostou většinou odsouhlasí členská schůze. Stejně tak může být čestné členství i bez uvedení důvodu zrušeno. Zároveň čestné členství může být přiznáno i studentům na základě písemné žádosti Radě sdružení.
8.
 Čestný člen má právo účastnit se veškerých akcí sdružení. Nemá však právo volit a být volen do orgánů sdružení.

Čl. V.
Práva a povinnosti členů sdružení

1) Práva člena:
   a/ zúčastnit se schůzí, shromáždění, jednání a veškerých aktivit sdružení
   b/ volit a být volen za člena Rady sdružení
   c/ podávat návrhy k činnosti sdružení

2) Povinnosti člena:
  a/ přispívat k veškeré aktivitě a činnosti sdružení tak, aby obohatil svými znalostmi, kontakty a vlastními zkušenostmi úlohu a cíle sdružení
  b/ zavázat se respektovat stanovy sdružení a rozhodnutí valné hromady či Rady sdružení
  c/ platit členské příspěvky

Čl. VI.
Orgány sdružení

jsou valná hromada a Rada sdružení.

1) VALNÁ HROMADA

 • valná hromada, jako nejvyšší orgán klubu je složena ze všech členů sdružení
 • valná hromada schvaluje stanovy sdružení a jejích změny 2/3 prostou většinou všech přitomných
 • valná hromada rozhoduje o zániku sdružení 2/3 kvalifikovanou většinou
 • valná hromada volí předsedu rady v tajném hlasování vždy na dobu 1 roku. Ten jedná jménem sdružení ve všech věcech
 • valná hromada volí 6-ti člennou radu sdružení v tajném hlasování na dobu 1 roku
 • valná hromada volí 2 členy sdružení jako náhradníky do rady sdružení v tajném hlasování
 • usnesení valné hromady se přijímají prostou většinou přítomných členů sdružení
 • valná hromada hodnotí veškeré aktivity sdružení a schvaluje předložené plány činnosti
 • jednání valné hromady je usnášeníschopné, jestliže je přítomno alespoň 51% členů sdružení, jinak se jednání valné hromady odkládá o jednu hodinu
 • řádné jednání valné hromady svolává 1x ročně Rada sdružení
 • mimořádné jednání valné hromady lze svolat, jestliže o to požádá písemně 1/3 členů sdružení
 • valná hromada volí 3 člennou finanční kontrolní komisi, která působí mimo Radu sdružení a kontroluje veškeré účetnictví sdružení, při svém jednání je oprávněna nahlížet do veškeré finanční a jiné dokumentace sdružení, o svých závěrech informuje Radu sdružení ve zprávě i valnou hromadu sdružení
 • 2) RADA SDRUŽENÍ

 • ze svého středu zvolí:
  a) místopředsedu: Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti s výjimkou těch finančních záležitosti, na které nemá přímý souhlas Rady sdružení
  b) tajemníka: Připravuje program zasedání Rady sdružení, vede veškerou dokumentaci sdružení a provádí zápisy z jednání Rady sdružení
  c) pokladníka: Podepisuje spolu s předsedou finanční výkazy, zodpovídá za finanční dokumentaci, příjimá a vede přehled o příspěvkové morálce členů sdružení, vede evidenci darů přicházejících od sponzorů do sdružení
  d) kulturního, tiskového a též referenta pro styk s veřejností
 • předkládá zprávu o své činnosti valné hromadě
 • spravuje záležitosti sdružení v době mezi dvěma řádnými valnými hromadami
 • svolává řádnou valnou hromadu, jakož i valnou hromadu mimořádnou ve lhůtě do dvou měsíců
 • schází se pravidelně 1x měsíčně.
 • Čl. VII.
  Finanční zdroje sdružení

  1. Roční členské příspěvky, jejichž výši určí valná hromada, s možností jejích každoroční změny na následující valné hromadě

  2. Dobrovolné dary, dotace a finanční příspěvky od sponzorů

  3. Veškeré finanční prostředky s výjimkou provozní pokladní hotovosti se ukládají do vybraného finančního ústavu v Praze na jméno sdružení s dispozičním právem podpisů pro předsedu a pokladníka.

  Čl. VIII.
  Všeobecná a závěrečná ustanovení

  1. Přípravný výbor po provedení registrace na Ministerstvu vnitra České republiky svolá do 30-ti dnů valnou hromadu občanského sdružení - Libanonského klubu v České republice na místě vhodném ke shromáždění všech účastníků.
  2. Tyto stanovy jsou platné ode dne schválení registrace MV ČR a budou potvrzeny ve stejném znění ustavující schůzí (valné hromady) občanského sdružení "Libanosnký klub v České republice"
  3. Tyto stanovy ve dvou vyhotoveních společně se žádostí o registraci sdružení a přílohami předloží Ministerstvu vnitra České republiky za přípravný výbor zmocněnec oprávněný jednat jménem přípravného výboru.


  dotazy nebo komentáře? pište nám